GUIDELINES FOR
THE INTERNATIONAL IBSEN AWARD

18th January 2012


 1. The International Ibsen Award was established by the Norwegian National Assembly (Stortinget) during the consideration of the National Budget for 2007. The Ministry of Culture is responsible for the management of the award.
 2. The amount that constitutes the award is decided by the National Assembly.
 3. The International Ibsen Award is to honour an individual, institution or organisation that has contributed to the global dramatic art or given the theatre new artistic dimensions.
 4. The committee of the International Ibsen Award consists of seven members. The committee is appointed by the Ministry of Culture for a period of four years. On appointing the committee the ministry will seek suggestions from the National Theatre, Municipality of Oslo, The University of Oslo, Municipality of Grimstad, Municipality of Skien (Henrik Ibsen’s place of birth), Den Nationale Scene, Norwegian Council for Cultural Affairs, Union of Norwegian Theatres and Orchestras and the Dramatic Writers’ Guild.  The Ministry of Culture will ensure that the composition of the committee is in accordance with Equality statutory requirements for the representation of both genders in all-public committees etc.
 5. The International Ibsen Award is presented every two years during the Ibsen Festival. The National Theatre is responsible for the implementation of the award. The winner of The International Ibsen Award will be invited to participate at a symposium during the festival, held in connection to the award ceremony at The National Theatre.
 6. Any person may nominate candidates for the International Ibsen Award.
 7. The National Theatre hosts the secretariat of The International Ibsen Award and assists the committee with preparation and implementation of the committee´s work, award ceremony and communication. 
 8. The National Theatre administers the grant from The Ministry of Cultural Affairs for the International Ibsen Award, and is responsible for the resources in consultation with the chairperson of the committee. The National Theatre reports annually to the Ministry on the use of funds.

  


RETNINGSLINJER FOR
DEN INTERNASJONALE IBSENPRISEN

18. januar 2012


 1. Den internasjonale Ibsenprisen ble etablert ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007. Kulturdepartementet har ansvaret for forvaltningen av prisen.
 2. Pengebeløpet prisen utgjør, fastsettes av Stortinget.
 3. Den internasjonale Ibsenprisen skal honorere en person, institusjon eller organisasjon som har tilført verdensdramatikken eller teatret nye kunstneriske dimensjoner.
 4. Komiteen for Den internasjonale Ibsenprisen består av syv medlemmer. Komiteen tildeler prisen på grunnlag av selvstendige kunstneriske og faglige vurderinger. Komiteen oppnevnes av Kulturdepartementet for en periode på fire år. Ved oppnevning vil departementet innhente forslag fra Nationaltheatret, Skien kommune, Universitetet i Oslo, Grimstad kommune, Den Nationale Scene, Norsk kulturråd, Norsk teater- og orkesterforening og Dramatikerforbundet. Kulturdepartementet vil påse at komiteens sammensetning er i samsvar med likestillingslovens krav til representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.
 5. Den internasjonale Ibsenprisen deles ut annethvert år under Ibsenfestivalen. Nationaltheatret har ansvaret for gjennomføring av prisutdelingen. Vinner av Den internasjonale Ibsenprisen skal inviteres til å delta i et symposium som arrangeres i tilknytning til prisutdelingen på Nationaltheatret.
 6. Enhver kan foreslå kandidater til Den internasjonale Ibsenprisen.
 7. Nationaltheatret har sekretariatsansvaret for komiteen og bistår komiteen med tilrettelegging og gjennomføring av komiteens arbeid, utdelingsarrangement og informasjonsarbeid.
 8. Nationaltheatret administrerer Kulturdepartementets tilskudd til Den internasjonale Ibsenprisen, og disponerer ressursene i samråd med komiteens leder. Nationaltheatret rapporterer årlig til departementet om bruken av midlene.